Програми за обучение по МОН

Изграждане на ефективна училищна среда. Повишаване на дигиталните компетентности и умения на педагогическите специалисти

Теми, включени в обучението:

 • Ефективна комуникация с родители.
 • Успешна работа в екип и подобряване връзката и въздействието - Директор-учител;
 • Справяне с агресията. Работа с деца със СОП, хиперактивни деца;
 • Практическо обучение за подобряване на познанията и уменията на педагогическия персонал. Ефективно управление и организация на класната стая;
 • Иновационни методи и нови технологии в образованието. Приложение на компютри, таблети, смартфони по време на обучение в клас;
 • Практически модели и успешни примери от системата за образование на развити страни – членки на ЕС. Популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики;
 • Действие при подготвен или извършен терористичен акт в училищата и детските градини.
Повече информация

Формиране на управленчески компетентност. Съвременни аспекти на лидерството. Оценяване на труда на учителя

Теми, включени в обучението:

 • Съвременни аспекти на лидерството
 • Мотивация – част 1. Оценяване на труда на учителя – инструменти за гарантиране на качествено образование;
 • Мотивация – част 2. Работа със заинтересовани страни;
 • ПМотивация – част 3. Взаимодействие: семейство-училище. Оптимизиране на образователно-възпитателния процес;
 • Обучение и развитие на работната сила;
 • Педагогически контрол на работната сила;
 • Ефективно управление на делегиран бюджет.
Повече информация

Практически модели и успешни примери от системата за образование на развити страни – членки на ЕС. Популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики

Необходимостта от нововъведения в преподаването и ученето е едно от основните послания, върху което е акцентирано в настоящата програма.
Основните направления, разгледани в програмата са: използването на информационните и комуникационни технологии в процеса на обучение; извънкласните занимания с ученици и стимулирането на тяхната личностна изява чрез възлагане на повече отговорности и работа по проекти и намиране на подход към трудните деца чрез създаването на повече и по-атрактивни възможности за тяхната изява, като по този начин се осъществява превенция на отпадането от училище и се стимулира активното им участие в учебния процес.
Способността за общуване, работата в екип, създаването и изпълняването на проекти от самите ученици, способността да направиш процеса на образование достъпен и атрактивен за най-трудните ученици, за тези, които са склонни да напуснат образователната среда и да я заменят с друга са сред основните акценти в съдържанието.
Повече информация

Възможности за европейско финансиране в сферата на училищното и предучилищно образование

В настоящата програма се разглеждат възможностите за европейско финансиране на педагогически специалисти и други участници в педагогическия процес за придобиване на допълнителна квалификация, чрез участие в обучителни курсове, стажове, специализации и мобилност.
Програмите за европейско финансиране са отворени, както за физически, така и за организации, институции и юридически лица.
Създадени са около 25 000 партньорства, свързващи 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции за образование за възрастни, младежки организации и предприятия, целящи да създадат предпоставки за допълнителна специализация на представителите от сферата на училищното и предучилищно образование. В рамките на европейските програми за финансиране се предлагат от една страна възможности за временно преподаване на учители от детските градини, началното, основното и средно образование в учебно заведение в чужбина. От друга страна съществуват механизми за провеждане на стаж, както и за участие в допълнителни квалификационни курсове, изучаване на чужди езици и ключови компетенции.
Програмата включва и информация относно направленията за допълнително финансиране на учащи, с цел повишаване осведомеността на педагогическите специалисти и популяризация на възможностите сред заинтересуваните страни, а именно родители и ученици.
Повече информация

Изграждане на ключови компетенции на педагогически специалисти

Разработването на ключовите компетенции, които се изискват при изпълнение на функциите по длъжностите в училище, е необходимо в условията на дигитализация на учебния процес.
В програмата се включват: административна компетентност-подаване на справки и данни и отчитане при проверки на контролни органи, участие във вътрешно институционалната квалификация. Комуникативна компетентност-необходимо е да се поддържа Интернет страницата на институцията с актуална информация, съдържаща подкрепящи материали и ресурси. Организационната компетентност е свързана с планирането, организацията и контрола на образователния процес. Трябва да се разработят правила за насърчаване на персонала, мотивиране на кадрите, вкл. за участие в квалификация.
Организационната компетентност включва стратегическото и оперативното планиране, които се основават на задълбочен анализ на резултатите от образователния процес в институцията и включват мерки за подобряването им и повишаване на качеството на образователната услуга. Освен това организационните компетентности включват управление на ресурси - човешки, финансови,материални и информационни.
Необходима е прозрачност на вътрешните правила и процедури по прилагането на механизъм за финансово управление и контрол.
Повече информация

Кондиционна подготовка с лекоатлетически средства за обучение на ученици от спортните училища и ученици от гимназиален и прогимназиален етап по учебния час за спортни дейности

Настоящата програма е насочена към подобряване на познанията за кондиционна подготовка на специалистите по физическо възпитание и спорт. В съвременния спорт кондиционната подготовка заема все по-значимо място в цялостната спортна подготовка.
В настоящата програма на базата на общоприетите постановки за учебно-тренировъчния процес е изградена методика за кондиционна подготовка. Използвани са лекоатлетически средства като базисни за подобряване на физическата кондиция и лекоатлетически тестове за оценяване на физическата дееспособност. Обосновано е значението на леката атлетика като водещ спорт за подобряване на кондицията на спортуващите.
Разработени са примерни комплекси за развитие на основните физическите качества с лекоатлетически средства. Разработени са примерни тренировки за кондиционна подготовка в контекста на седмичния тренировъчен цикъл.
Нагледно се демонстрира богат арсенал от средства като специално-бегови упражнения; упражнения над препятствия; скокови упражнения в хоризонталната и вертикалната равнина; силови упражнения с уреди като медицински топки и ластици; упражнения за развитие на бързина на реакцията; упражнения за развитие на ловкостта; упражнения за развитие на гъвкавостта; бегови упражнения и др.
Повече информация

Особености на обучението по Физическо възпитание и спорт, задължителната област Лека атлетика за основна образователна степен

Основни направления разгледани в програмата са теоретико-практически насоки, съответстващи за възрастовата група ученици от степен на образовани основна – начален етапи и прогимназиален етап. Обучението дава базова подготовка на спортните педагози във връзка с морфофункционалните и двигателни характеристики на учениците от този възрастов диапазон.
В настоящото обучение се предоставя теоретична и практическа подготовка за преподаване на учебното съдържание от задължителната област Лека атлетика.
Програмата е разработена в зависимост от специфичните цели на обучението по физическо възпитание и спорт отделно за начален и прогимназиален етап. За начален етап са въведени основни термини за група бягания, група скокове и група хвърляния. Предоставят се теоретични основи и практически комплекси за развитие на основните двигателни качества и усъвършенстване на естествено –приложните двигателни действия, предимно с игровия метод.
За прогимназиалния етап се въвеждат основите на техника на лекоатлетическите дисциплини за група бягания, група скокове и група хвърляния. Предоставени са примерни комплекси за усъвършенстване на двигателни качетва.
Чрез спортно-състезателна активност се насочват усилията към създаване на по-трайни интереси и влечение към спорта в частност към леката атлетика. Целите на програмата са формулирани в контекста на академичната, педагогическата и административната компетентности от ДОС за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.
Повече информация

Игрова двигателна дейност за Ӏ- ӀV група съобразно образователно направление „Физическа култура“ за предучилищното образование

Основните направления разгледани в програмата са:
Теоритико-практични насоки съответсващи на възрастовите групи от предучилищно образование ; Морфофункционални и кординационни двигателни характеристики на децата в тази възраст; Значение и роля на игровия метод в предучилищната възраст ; Ролята на физическите упражнения като механизъм за освобождаване на задръжните процеси и превенция на агресивността; Примери за игрова двигателна дейност, за двигателна активност, комплексно развитие на физическите качества и др. В предложените примерни игри за първа, втора, трета и четвърта групи са използвани естествено-приложни упражнения за формиране на двигателни навици и повишаване на физическата дееспособност, за усвояване на социално-комуникативни умения, взаимодействие в екип, развитие на двигателна култура.
В посочените от нас игри въздействат върху развитието на основните мускулни групи и включват елементи от различни видове спорт. Приоритетно се развиват подходящите за възрастта двигателни качества бързина, бързина на реакцията, гъвкавост, ловкост, отскокливост и др.
Целите на програмата са формулирани в контекста на академичната, педагогическата и административната компетентности от ДОС за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.
Повече информация