Актуално

27/04/2017

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.- 12 част

Съществено повишаване на качеството на обучението и увеличаване на мобилността на студентите, преподавателите и изследователите. Въпреки че през последните години всички висши училища в България приеха свои вътрешни […]
27/04/2017

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.- 11 част

Стимулиране на интереса към и висшето образование и насърчаване на достъпа до висшите училища Постигането на амбициозната цел: до 2020 г. най-малко 36% от населението на […]
27/04/2017

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.- 10 част

СРЕДНОСРОЧНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА (2014-2020 г.): НАСОКИ И МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ Стратегическа цел Балансираният подход и реалистичните преценки предполагат формулираната стратегическа цел ( виж 1.4.1) да […]
27/04/2017

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.- 9 част

Обновление и приемственост Особено важно е да се търси и постигне широк обществен консенсус по бъдещите законодателни и управленски промени, за да се прекъсне порочната практика […]