СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.- 9 част

Обновление и приемственост

Особено важно е да се търси и постигне широк обществен консенсус по бъдещите законодателни и управленски промени, за да се прекъсне порочната практика на изчакване, отмяна и пренаписване на стратегическите документи след поредната смяна на управляващото мнозинство. Проблемът за приемствеността на стратегиите и политиките в областта на висшето образование и научните изследвания в България също трябва да намери своето трайно решение.
Осъществяването на този поврат към национално сътрудничество и конструктивизъм ще бъде улеснен, ако се ползват утвърдени практики на други европейски страни, стартирали реформите още през 90-те години и апробирали успешно различни варианти. Другото условие за успех е оценката на въздействието на практическите образци, въведени в част от българските висши училища, които съчетават националните академични традиции с иновативните подходи.

Един по-общ преглед на стартиралите нормативни и законодателни реформи показва, че възможности за успешно продължение и за корекции, нанесени „в движение”, съществуват по отношение на следните мерки:

 
1. Закон за висшето образование и науката. Има подготвен вариант от Съвета на ректорите, който обаче не е стигнал до публично обсъждане. Проектът би могъл да залегне в основата на нов Закон за висшето образование и науката, който следва да се приеме най-късно през 2014 г.;

 
2. Закон за развитие на академичния състав в Република България. Законът е приет и действа от май, 2010 г. Налага се оптимизиране на закона, въз основа на провеждащия се в момента анализ на въздействието;

 
3. Усъвършенстване на статута и засилване на ролята и приноса на частните висши училища;

 
4. Разширяване и укрепване на връзката между:

а/ висшето образование и науката;
б/ науката, бизнеса и регионите;

 
5. Засилване на студентската и преподавателска мобилност;

 
6. Изграждане на мрежа от звена за продължаващо и непрекъснато обучение и на обучение за възрастни ( в и/или извън висшите училища).