СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.- 11 част

Стимулиране на интереса към и висшето образование и насърчаване на
достъпа до висшите училища

Постигането на амбициозната цел: до 2020 г. най-малко 36% от населението на
България на възраст 30-34 години да е с висше образование, изисква да се преодолеят
две сериозни предизвикателства.

 
Първото предизвикателство е системното намаляване на броя на младежите,
завършващи средно образование, които кандидатстват в българските висши училища.
Това ни доведе до безпрецедентна ситуация в историята на висшето образование:
незапълване на обявени места във висшите училища (така например, през 2013-2014 г.
учебна година фактическият прием е бил 63045 души, което е с над 8000 по-малко от
планирания брой). Причините за драстичния спад са комплексни – наред с влошената
демографска ситуация, още и: нарастваща образователна емиграция сред младите,
затруднен достъп до българските висши училища поради географски и социални
бариери, накърнен социален престиж на висшето образование.
Второто предизвикателство е от демографски характер. България е пред прага
на демографска катастрофа, поради безпрецедентно застаряване на населението, и
рекордно ниски темпове на раждаемост, високата смъртност сред децата и т.н. Това
налага да се приеме пакет от неотложни и дългосрочни управленски мерки за
преодоляване на демографския срив (виж по-подробно последния раздел на
Стратегията).

 
Същевременно следва да се засили държавният контрол върху инерционното
екстензивно нарастване на броя на завършващите, подчинено главно на стремежа към
увеличаване на приходите във висшите училища. За да се улесни достъпът до тях на
младежи от социално уязвимите групи (от бедни семейства, отдалечени региони и
малцинствени групи) ще бъде усъвършенствана системата за предоставяне на
стипендии и социално подпомагане на студентите.

 
Възможен вариант за преодоляване на демографски обусловения спад е
опростяването на системата за прием на студенти във висшите училища (вкл. и по
специалности, които водят до упражняване на регулирани професии – каквато е
практиката в някои европейски страни). Максималното разширяване на входа може да
даде положителни резултати при условие, че рязко се повиши качеството на
подготовката в средните училища (реално погледнато, реформата в приема може да
започне след 2020 г., когато нормативната база ще бъде изцяло обновена).