СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.- 10 част

СРЕДНОСРОЧНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА (2014-2020 г.): НАСОКИ И МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Стратегическа цел

Балансираният подход и реалистичните преценки предполагат формулираната стратегическа цел ( виж 1.4.1) да се постигне на два етапа: Първи етап: 2014-2020 г. – реализиране на цялостен пакет от структурни промени в системата на висшето образование, вкл. въвеждане на нов модел за управление и финансиране (виж. по-долу); цялостна актуализация на законовата и подзаконовата уредба , адекватна на новия модел; последователно и пълно приложение на критериите от Стратегията „Европа 2020”. Втори етап: 2020-2025 г. – ускорено завършване и синхронизиране на реформите, с подчертан акцент върху европейското и световното измерение. Догонване на средното равнище в ЕС, вкл. по отношение качеството и конкурентоспособността на висшето образование и научните изследвания. Важна дългосрочна цел, която си поставяме през този етап е: превръщането на България в регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти от трети странии по-специално за държави от Югоизточна Европа!